آشکارساز فرابنفش شعله در کوره

کنترل وضعیت شعله در کوره گندله سازی،
کنترل وضعیت شعله درکوره های دیگ بخار سوخت گازی

 

 

مرکز خدمات تخصصی اپتیک

تماس: ۶۶۰۳۱۹۱۲

پاسخ دهید

*