آشکارساز فرابنفش شعله در کوره

کنترل وضعیت شعله در کوره گندله سازی،
کنترل وضعیت شعله درکوره های دیگ بخار سوخت گازی

 

مرکز خدمات تخصصی اپتیک
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲
 نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 پست الکترونیکی: optic@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*