آشکارساز فرابنفش شعله

آشکارساز فرابنفش شعله

کاربرد:ufd3

  • کنترل وضعیت شعله در کوره گندله سازی

  • کنترل وضعیت شعله در کوره های دیگ بخار سوخت گازی

 

پاسخ دهید

*