آموزش علمی – کاربردی

آموزش های علمی کاربردی با هدف تربیت منابع انسانی برخوردار از دانش و توانمندی های مورد نیاز صنایع و با تأکید بر کاربردی بودن دوره ها طراحی و ارائه می شوند. تعدادی از دوره های اختصاصی این مرکز، که در مراحل مختلف تدوین، اجرای آزمایشی و تصویب نهائی در دانشگاه جامع می باشند عبارتند از:

مهندسی پوشش( تک پودمان)

پرورش کرم پروتئینی و تولید کود زیستی ورمی کمپوست

فناوری ارشد،کارشناسی و کاردانی مترولوژی

مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع نفت و گاز

مدیریت پسماندهای صنعتی در صنایع فلزی و خودرو

DSC_3817

این دوره ها در قالب مقطع دار(ترمیک)، تک پودمان تخصصی و دوره های آزاد مهارتی (تک درس) و در سطوح مختلف کاردانی، کارشناسی، فناوری ارشد و تکمیلی بین سطوح تحصیلی تدوین و ارائه می شود.

تلفن: ٨٨٢۶٣۶١٢-٨٨٢۶٣۵۵١                    پست الکترونیکی: tehran2.iast@acecr.ac.ir

پاسخ دهید

*