آموزش کارکنان دولت

خدمات آموزشی

 به منظور ارتقاء سرمایه های انسانی سازمان ها و با رویکرد توسعه بینش، دانش و مهارتهای متصدیان مشاغل در دستگاه های اجرایی، دوره های آموزشی کارکنان دولت براساس ضوابط و بخش نامه های صادره در حوزه های فرهنگی و عمومی، فناوری اطلاعات ، آموزش های شغلی وویژه مدیران ارائه می گردد.

دوره های آموزشی

• نیاز سنجی آموزشی
• برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی فرهنگی وعمومی، زبان انگلیسی عمومی و تخصصی، دوره های فناوری اطلاعات ، شغلی ، دوره های ویژه مدیران 

 • تهیه محتوی الکترونیکی جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت غیرحضوری
• تدوین و اجرای دوره ها، سمینارها و کارگاه های آموزشی اختصاصی به سفارش دستگاه ها

 

تلفن: ۵-۶۶۰۷۵۲۳۳-۶۶۰۱۲۸۰۱

نمابر:  ۶۶۰۷۵۲۵۰

پست الکترونیکی:  gov.edu@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*