ارتقای فرهنگ سازمانی

ارتقای فرهنگ سازمانی
معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی اعضای خود برنامه ریزی، اجرا و هدایت فعالیت های فرهنگی زیر را در سطح این سازمان بر عهده دارد:
• راهبری مرکز مطالعات فرهنگ و مدیریت جهادی
• برگزاری مجموعه سمینارهای الزامات فرهنگ جهادی
• طراحی و اجرای برنامه های مختلف فرهنگی(مسابقات قرآنی، اردوهای زیارتی، نشست های اعتقادی و…)
• راهبری سایت فرهنگ سازمانی

 

 

 

 

تلفن:  ۶۶۰۷۵۲۳۹                                                    پست الکترونیکی:  calture@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*