خدمات اندازه گیری

خدمات اندازه گیری

اندازه گیری رسانایی الکتریکی:

اندازه گیری رسانایی الکتریکی لایه های نازک با Four Point Probe مجهز به پیکوآمپرمتر

اسپکتروفتومتری:

اندازه‌گیری طیف عبور، بازتاب و جذب برای تمام لایه‌های فلزی و دی‎‎ الکتریک در‎گستره طولموج ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر

فوتولومینسانس، رنگ سنجی مواد و غلظت سنجی

اندازه گیری ضریب شکست لایه های دی الکتریک

پاسخ دهید

*