تلسکوپ افراد کم بینا

تلسکوپ افراد کم بینا

• کاربرد سیستم:۵

– کمک بینائی برای افراد کم دید یا کم بینا (Low vision)

• موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*