آزمون انواع عینک محافظ شخصی چشم

• آزمون انواع عینک های محافظ شخصی چشم

عینک های محافظ

عینک آفتابی
آزمون انواع عینک های آفتابی براساس استاندارد ملی ISIRI 12226و استاندارد EN 1836 که شامل آزمون های اپتیکی، مکانیکی و حرارتی می باشد.

عینک اسکی
آزمون انواع عینک های اسکی براساس استاندارد ملی ISIRI 8904 و استاندارد DIN EN 174 که شامل آزمون های اپتیکی، مکانیکی و حرارتی می باشد.

عینک شنا
آزمون انواع عینک های شنا براساس استاندارد ملی ISIRI 12835 و استانداردهایBS 5883, JIS S 7301 که شامل آزمون های اپتیکی،مکانیکی و حرارتی می باشد.

عینک صنعتی
آزمون انواع عینک محافظ صنعتی براساس استاندارد های ملی ISIRI 12865 , ISIRI 12866 و استانداردهای EN 166 , EN 167 , EN 168 که شامل آزمون های اپتیکی ، مکانیکی و حرارتی می باشد.

عینک جوشکاری
آزمون انواع عینک های محافظ جوشکاری براساس استاندارد های EN 175, EN 169, EN 379که شامل آزمون های اپتیکی، مکانیکی و حرارتی می باشد.

عینک لیزر

آزمون انواع عینک های محافظ چشم در برابر لیزر براساس استاندارد ملی ISIRI 1761,ISIRI 13495 که شامل آزمون های اپتیکی،مکانیکی و حرارتی می باشد.

عینک موتور سواری
آزمون انواع عینک های مخصوص موتورسواری براساس استاندارد, BS EN 1938 که شامل آزمون های اپتیکی، مکانیکی و حرارتی می باشد.

پاسخ دهید

*