دستگاه کامپیوتری اندازه گیری دقیق ابعادی

DSC01532

اندازه گیری ابعادی با دقت صدم میلیمتر و میکرون
اعلام هشدار برای قطعات معیوب
ثبت اطلاعات اندازه گیری و ارائه گزارشات آماری

پاسخ دهید

*