دستگاه کامپیوتری اندازه گیری دقیق ابعادی

اندازه گیری ابعادی با دقت صدم میلیمتر و میکرون
اعلام هشدار برای قطعات معیوب
ثبت اطلاعات اندازه گیری و ارائه گزارشات آماری

 

 

گروه پژوهشی مهندسی مکانیک

تماس: ۶۶۰۷۵۶۲۷

پاسخ دهید

*