دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی

دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی با موافقت دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه توسعه تکنولوژی صنعتی شروع به فعالیت نمود. هدف از انتشار این دوفصلنامه ایجاد بستری مناسب جهت تبادل دستاوردهای محققین، انتقال تجارب مدیران موفق و ترویج دانش و ارتقا سطح علمی مخاطبان در زمینه توسعه تکنولوژی است.
از سال ۱۳۸۹ این نشریه دارای اعتبار علمی- ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

پاسخ دهید

*