رتیکل

رتیکل

● مشخصات :

– تلورانس ابعاد:%۰٫۱±

TABATABAEI.4

– ابعاد خط: up to 10 μm

– دقت خطی: ±۲ μm

– توازی: بهتر از ۲ دقیقه کمانی
– همواری سطح: λ

 

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*