سامانه اتوماسیون ردیابی اموال (سارا)

 

• ثبت و اعلام مشخصات دارایی به عنوان عنصر اصلی و تخصیص شناسه منحصر به فرد به آن
• ثبت شناسههای رادیویی به منظور تخصیص به دارایی های ثبت شده در سامانه
• ثبت و اعلام مشخصات رده سازمانی بهرهبردار دارایی بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده
• ثبت و اعلام مکان استقرار دارایی بر اساس نقشه نقاط استقرار تعریف شده
• ثبت تراکنشهای مربوط به نقل و انتقال اموال درمحدوده مورد نظر
• عملیات سرجمعداری الکترونیکی برای شناسایی داراییهای تعریف شده و دارای شناسه رادیویی

 

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات

تماس: ۶۶۰۲۴۶۲۴

پاسخ دهید

*