سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی (CVT)

CVT

پرداخت الکترونیکی عوارض تردد خودروها،

اولویت دهی عبوربرای خودرو های عمومی و اورژانس در تقاطع ها،CVT

ردیابی خودرو های عبوری وجمع آوری داده های ترافیکی،

هشدار دهی ورود خودرو از مسیر فرعی به جاده اصلی،

اعلام وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج از دید راننده در نقاط مفروض،

اعلام وضعیت جاده به لحاظ پدیده های هواشناسی و محدودیت های ترافیکی،

اعلام توقف ناگهانی خودرو،

هشداردهی برای عبور خودروهای اورژانسی به خودروهای واقع در مسیر،

اعلام رخداد تصادف خودرو

پاسخ دهید

*