سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور

• کاربرد: سیستم

– سنجش میزان دید و بررسی دید دو چشمی

– اندازه‌گیری حدت (تیزبینی) بینایی

• مزیت عمده این سیستم‌ها:

– توانایی در گردآوری تعداد زیادی چارت در یک واحد فشرده

– بیان حدت چارت آزمایش معمولاً بصورت کسر اسنلن

– در این دستگاه، اپتوتایپهای اصلی، حروف اسنلن بوده و از ۱/۱۰ تا ۱۱/۱۰ بر اساس آخرین استاندارد جهانی طراحی شده است.

• موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*