سیستم لایه نشانی تحت خلأ

خلا

• سیستم لایه نشانی تبخیر با پرتو الکترونی مدل های (ETS و EDS)
• سیستم لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ مدل(MSS)
• سیستم لایه‌نشانی با لیزر پالسی مدل های (LTS)
• سیستم ذوب ریسی درخلأ (Melt Spinner)
• منبع تبخیر پرتوالکترونی، کاتدمگنترون اسپاترینگ۲۱
• ضخامت سنج کریستالی کامپیوتری
• فیدتروی الکتریکیف
• گرمکن های تابشی
• نگهدارنده نمونه

 

کاربرد درفناوری نانو، اپتیک، میکروالکترونیک، ابررسانایی، فیلتر های نوری،اپتوالکترونیک، آینه های لیزر، لایه های دی الکترنیک، پوشش های سخت، پوشش های تزئینی

پاسخ دهید

*