صفحات مسطح

صفحات مسطح

● مشخصات :

– تلورانس ابعاد:% ۰٫۱±plano plate

– همواری سطح: λ⁄۴

– توازی: دقیقه کمانی ۲

– کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL standard

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*