طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی/اورشات

اورشات

Releaseable Overshot

 

یکـی از ابزارهایـی کـه در صنعـت حفـاری بـه جهـت مانده یابـی، احیـاء و سـرویس چاه هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، اورشــات می باشــد. عوامــل مختلــف حیــن عملیـات حفـاری، سـبب بریـده شـدن لوله کویل یـا باقـی مانـدن ابزارهای حفـاری در چـاه می شـوند، کـه بـه ایـن نـوع قطعـات مانـده گفتـه می شـود. از آنجایی کـه حضور مانـده درون چـاه و در مسـیر حفـاری سـبب ایجـاد اختـلال در ادامـه فرایند حفـاری و عملکـرد چـاه می شـود، وجـود ابـزاری جهت خـارج کـردن مانـده از درون چـاه حیاتی اسـت. ابـزار اورشـات جهـت جدا کـردن مانـده از محل قرارگیـری در چـاه و انتقـال آن بـه فضـای بیـرون مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

برای دیدن کاربردها و ویژگی های محصول روی عنوان زیر کلیک نمایید.

Overshot

 

پاسخ دهید

*