لایه نشانی لایه نازک

لایه نشانی لایه نازک

پوشش دهی با انواع لایه های نازک فلزی و دی الکتریک به روش های ذیل:

تبخیر حرارتی مقاومتی
تبخیر حرارتی با تفنگ الکترونی
مگنترون اسپاترینگ DC
راکتیو اسپاترینگ

مجهز به کامل‎ترین بانک انواع تارگت‎های فلزی و دی الکتریک شامل:

Al،Ti،Mo ، Cr، Co، Cu، Ni، Fe، Zn، ITO، ZrO2، ZnO،MgO ، AZO, ،Al2O3 ،Zr،Sn ،SiO2،C، TiO2

مجهز به بانک انواع پودر، شمش، قرص و دانه‎های فلزی و غیرفلزی شامل:

MgF2 ,TiO2, , Cr2O3, SiO2, Pt, Sn , Cr ,Ni , Al ,Pb ,In ,Ag ,Au

عملیات حرارتی بر روی لایه های نازک در اتمسفر گازهای آرگون ، نیتروژن و اکسیژن با قابلیت برنامه‎ریزی در ۹ برنامه ۹ مرحله‎ای تا ۱۲۰۰ درجه سانتی‎گراد

پاسخ دهید

*