کالیبراسیون لنزومتر

لنزومتر همانند تمامی تجهیزات اندازه‌گیری آزمایشگاهی و پزشکی لازم است در دوره‌های تعریف‌شده، کالیبره شود.
برای کالیبره‌کردن این دستگاه از مجموعۀ عدسی‌های مرجعی استفاده می‌کنند که مشخصات آن‌ها در استانداردهای بین‌المللی (و ملی، ISO 9342-1 و INSO 16287-1) لحاظ شده است.
مکان کالیبراسیون می‌تواند در محل آزمایشگاه شرکت کالیبراسیون باشد، یا در محل استفاده دستگاه. بهتر است دستگاه در محل استفاده کالیبره گردد تا مواردی مانند تغییر شرایط محیطی یا آسیب دستگاه در حمل‌ونقل در صحت کالیبراسیون نقشی نداشته باشند.

 

روی دستگاه کالیبره‌شده (طبق استاندارد ISIRI 7665) باید برچسبی نصب گردد که حاوی نشان استاندارد، نام و شمارۀ مجوز آزمایشگاه، کد شناسایی دستگاه، تاریخ کالیبراسیون، تاریخ کالیبراسیون بعدی و شمارۀ گواهی‌نامه درج شده باشد (مانند شکل بالا). همچنین، آزمایشگاه باید حدود خطای قابل‌قبول، و نتیجه کالیبراسیون در قالب مقادیر خوانده‌شده برای هریک از پارامترهای مورد کالیبراسیون، شماره استانداردهایی که برای کالیبره‌کردن ابزار به کار رفته‌اند، شرایط محیطی حین کالیبراسیون و عدم قطعیت محاسبه‌شده را نیز در گزارش کالیبراسیون ذکر کند.

 

تلفن: ۶۶۰۷۵۱۵۸-۰۲۱ و ۶۶۰۳۱۹۱۲-۰۲۱

پست الکترونیک: optic-lab@jdsharif.ac.ir

پیام‌رسان (بله، تلگرام):  ۰۹۰۳۴۹۴۳۰۶۸

دورنگار: ۶۶۰۰۹۸۲۱-۰۲۱

پاسخ دهید

*