مجموعه عدسی کروی اپتیکی

۵۸۴

مجموعه عدسی کروی اپتیکی شامل ۲۱ عدسی تخت- محدب و تخت- مقعر یک اینچی می باشد.
این مجموعه در دو حالت بدون لایه نشانی و با لایه نشانی ضدبازتاب قابل ارائه است.

پاسخ دهید

*