مجموعه عدسی کروی اپتیکی

مجموعه عدسی کروی اپتیکی شامل ۲۱ عدسی تخت- محدب و تخت- مقعر یک اینچی می باشد.
این مجموعه در دو حالت بدون لایه نشانی و با لایه نشانی ضدبازتاب قابل ارائه است.

مرکز خدمات تخصصی اپتیک
تلفن: ۶۶۰۳۱۹۱۲
 نمابر: ۶۶۰۰۹۸۲۱
 پست الکترونیکی: optic@jdsharif.ac.ir

پاسخ دهید

*