منشور

prismمنشور

● انواع منشور:

– منشورهای قائم الزاویه

– منشورهای داو (Dove)

– منشورهای پرو (Porro)

– منشورهای لوزی (Rhomboid)

– منشورهای انحراف ۴۵ درجه (۴۵ deviation)

– منشورهای پنتا (Penta)

● مشخصات:

– تلورانس خطای هرمی: ۵ دقیقه کمانی

– تلورانس زاویه: ۲ دقیقه کمانی

– همواری سطح: λ⁄۴

– کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL standard

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*