جذب نیروی امریه در گروه پژوهشی مواد سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

گروه پژوهشی مهندسی مواد جهاد دانشگاهی صنعتی شریف از میان فارغ التحصیلان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد 

رشته مهندسی مواد گرایش حفاظت و خوردگی نیروی تمام وقت جذب می نماید.

متقاضیان گرامی که تا زمان اعزام آنان حداقل ۳ ماه باقی مانده است می توانند رزومه خود را به نشانی

 jahadsharif.met@gmail.com  

یا به شماره تلگرام ۰۹۹۰۰۹۹۲۷۱۸ ارسال نمایند. 

در عنوان ایمیل کلمه امریه ذکر شود.

پاسخ دهید

*