پنجره

پنجره

● مشخصات:

– تلورانس ابعاد: % ۰٫۱±

– همواری: λ⁄۱۰window

– توازی: ۲ دقیقه کمانی

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*