چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در مجله‌ی فیزیک اروپا

این مقاله با عنوان:

«تولید و بهینه‌سازی ذرات متخلخل از کربنات کلسیم در مقیاس نانو و میکرو به روش شیمیایی» Synthesis and characterization of porous CaCO3 micro/nano-particles در مجله‌ی فیزیک اروپا منتشر شده است.

 

این مقاله توسط آقایان علی آرمان از اعضای گروه پژوهشی فناوری خلأ سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و علی اصغر زواریان عضو هیأت علمی این سازمان و دیگر همکارانشان تالیف و منتشر شده است.

 

در چکیده این مقاله آمده است:

در این پژوهش ذرات متخلخل کربنات کلسیم (CaCO3) در مقیاس نانو و میکرو به روش شیمیایی در واکنشی با گاز CO2 بهینه و تولید گردید. این ماده به دلیل کاربردهای صنعتی و پزشکی‌ای که می‌تواند داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو جهت بررسی ساختار مواد تشکیلی، آنالیزهایی از قبیل XRD، FTIR ، Raman و XPS انجام گردید؛ که این آنالیزها تشکیل فاز CaCO3 را تأیید می‌کنند.

 

پاسخ دهید

*