کاتالیست هیدرو دسولفوراسیون (HDS)

کاتالیست هیدرو دسولفوراسیون (HDS)

• مشخصات:
نمونه بهینه ساخته شده قابلیت کاهش گوگرد خوراک نفتا را از ۱۲۰۰ppm به کمتر از۱ppm در وضعیت دمائی و فشاری مشابه راکتور پالایشگاهها دارد.

• دستاوردها:
– ساخت نمونه آزمایشگاهی با راندمان حذف گوگرد نفتا در حد نمونه وارداتی S19.
– ساخت یک کیلوگرم کاتالیست و تست راکتوری پایلوتی.
– طراحی پایه و تفصیلی واحد تولید یکصد کیلوگرم در روز کاتالیست.
– ثبت اختراع

• شرکت کارفرما:
– شرکت ملی پالایش نفت

• موارد قابل ارائه:
– طراحی پایه
– طراحی تفضیلی
– نمونه سازی
– تدوین دانش فنی

پاسخ دهید

*