• آزمون انواع قطعات و دستگاه های اپتیکی

• آزمون انواع قطعات و دستگاه های اپتیکی

اندازه گیری مشخصه های اپتیکی مانند شعاع انحنا، فاصله کانونی، توازی و . . . در قطعات و دستگاه های اپتیکی

پاسخ دهید

*