همراستاساز لیزری

همراستاساز لیزری

· کاربرد:۳

– همراستا سازی با دقت ۵ ثانیه

· مشخصه:

– اندازه گیری زاویه چرخش هدف با دقت کمتر از ۵ ثانیه

· موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

پاسخ دهید

*