آزمون انواع شیشه ساختمانی

• آزمون انواع شیشه های ساختمانی

 

 شیشه فلوت

آزمون انواع شیشه فلوت بر اساس استاندارد ملی ISIRI 10673-2

شیشه مشجر

آزمون انواع شیشه مشجر بر اساس استاندارد ملی ISIRI 10673-5 

شیشه تخت کششی

آزمون انواع شیشه تخت کششی بر اساس استاندارد ملی ISIRI 10673-4 

شیشه آبدیده حرارتی (ایمنی)

آزمون انواع شیشه آبدیده حرارتی بر اساس استاندارد ملی ISIRI 2385 

 

پاسخ دهید

*