آزمون انواع عدسی طبی

• آزمون انواع عدسی های طبی

عدسی های طبی نسب شده بر روی قاب
آزمون عدسی های طبی نسب شده بر روی قاب عینک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3968

عدسی های طبی کار شده نبریده
آزمون عدسی های طبی کار شده نبریده بر اساس استاندارد های ملی ISIRI 3967 , ISIRI 8715-1 , ISIRI 8715-2 , ISIRI 8715-3 , ISIRI 8715-4
عدسی های طبی نیم خام تدریجی
آزمون عدسی های طبی نیم خام تدریجی بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3965

عدسی های طبی نیم خام تک دید و چند کانون
آزمون عدسی های طبی نیم خام تک دید و چند کانون بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3970

عدسی های طبی اصلاحی تک دید کار شده
آزمون عدسی های طبی اصلاحی تک دید کار شده بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3966

مواد عدسی طبی
تعیین ضریب شکست عدسی های طبی بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3969

 

پاسخ دهید

*