تقویم آموزشی تابستان ۱۳۹۸ مرکز آموزش های تخصصی کاربردی

تقویم آموزشی تابستان ۱۳۹۸ مرکز آموزش های تخصصی کاربردی

 

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی-کاربردی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
روی فایل پیوست زیر کلیک یا به سایت این مرکز مراجعه نمایید.

تقویم آموزشی تابستان۱۳۹۸

 

سایت اطلاع رسانی مرکز آموزش های تخصصی- کاربردی

 

 

پاسخ دهید

*