آزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب و آبیاری(فناب)...

 معرفی آزمایشگاه آزمایشگاه فناوری و تجهیزات آب وآبیاری(فناب) حاصل بیش از دو دهه ارائه خدمات تخصصی و فعالیت‌های فنی و مهندسی پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در تدوین [...]

دانش فنی تمامی سامانه های آبیاری بارانی و قطره ای ...

آزمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات آب و آبیاری حاصل دو دهه ارائه خدمات تخصصی و فعالیت‌های فنی و مهندسی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و پژوهشکده توسعه تکنولوژی در تدوین دانش فنی، انتقال تکنولوژی، بومی سازی، تدوین استانداردهای ملی، بازرسی فنی، کنترل کیفیت و ارتقا تکنولوژی تولید تجهیزات، سیستم‌ها و ماشین‌های آبیاری می‌باشد. آزمون لوله‌های پلی‌اتیلن، اندازه‌گیری ابعادی، اندازه‌گیری بازگشت حرارتی، بررسی پراکنش دوده، اندازه‌گیری مقدار دوده، اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مذاب(MFR)، اندازه‌گیری زمان القای اکسایش (OIT)، اندازه‌گیری چگالی (دانسیته)، آزمون فشار هیدرواستاتیک دما بالا و دما پایین بخشی از خدمات قابل ارائه از سوی آزمایشگاه فناب سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف می باشد.