آموزش علمی – کاربردی

آموزش های علمی کاربردی با هدف تربیت منابع انسانی برخوردار از دانش و توانمندی های مورد نیاز صنایع و با تأکید بر کاربردی بودن دوره ها طراحی و ارائه می شوند. تعدادی از دوره های اختصاصی این مرکز، که در مراحل مختلف تدوین، اجرای آزمایشی و تصویب نهائی در دانشگاه جامع می باشند عبارتند از: […]

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته با تکیه بر بیش از سی سال تجربه آموزش های کاربردی، با تاکید بر مشاغل مبتنی بر فناوری، پاسخگویی به نیاز های حوزه های مختلف شغلی را هدف خود قرار داده است. بخش عمده ای از فعالیت های  این مرکز منتج و مرتبط با پروژه های تخصصی مراکز و گروه […]

آموزش تخصصی – کاربردی

در راستای توسعه اهداف آموزشی کشور، مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی، با پشتوانه بیش از ٢۵ سال سابقه ارائه آموزش های عمومی، تخصصی و مدیریتی و با بهره گیری از دپارتمان های تخصصی، طراحی و اجرای دوره های تربیت کارشناس را در حوزه های مختلف مهارتی در دست اجرا دارد. این مرکز با ارائه […]