موتور هد

  ابزار مجتمع چندمجموعه استاندارد شامل: • اتصال مغزی • شیر یک طرفه دو مرحله ای • پین های برشی ایمنی   کاربردها: • جداسازی ابزارهای درون چاهی از لوله کویل در شرایط اضطراری • ایجاد سیستم ایمنی پیشگیرانه و ممانعت از جریان چاه به طرف بالا • فراهم سازی جریان سیال در مواقع انسداد […]