سامانه سپهتن، قادر به جلوگیری از تصادفات جاده ای ن...

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی که طی ۱۰ سال گذشته مدیریت اجرای سامانه ی ارتباطات هوشمند خودرویی را به عهده داشته، با تشریح عملکرد تکنولوژی هایی که از چند سال گذشته [...]