امضاء قرارداد همکاری بین اداره کل استاندارد استان ...

  با امضاء قراردادی بین اداره کل استاندارد استان تهران و پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، تدوین ۱۰ عنوان استاندارد ملی به مرکز توسعه تکنولوژی این پژوهشکده در [...]