طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی/اورشات...

اورشات Releaseable Overshot   یکـی از ابزارهایـی کـه در صنعـت حفـاری بـه جهـت مانده یابـی، احیـاء و سـرویس چاه هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، اورشــات می باشــد. عوامــل مختلــف حیــن عملیـات [...]