علیرضا محجوب در سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف:توس...

  علیرضا محجوب نماینده‌ی دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی در بازدید از توانمندی های سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف بر لزوم بکارگیری تکنولوژی های ایجاد شده در جهاددانشگاهی به منظور [...]