طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی / موتور هد

ویژگی ها: ابزاری مجتمع از چند مجموعه استاندارد: – اتصال مغزی – پین های برشی ایمنی – شیر یک طرفه دو مرحله ای کاربردها: فراهم سازی جریان سیال در مواقع انسداد ابزارها در چاه برقراری جریان سیال درون چاه تا فشار psi 6000 جداسازی ابزارهای درون چاهی از لوله کویل درشرایط اضطراری ایجاد سیستم ایمنی […]