سامانه اتوماسیون ردیابی اموال (سارا)

  • ثبت و اعلام مشخصات دارایی به عنوان عنصر اصلی و تخصیص شناسه منحصر به فرد به آن • ثبت شناسههای رادیویی به منظور تخصیص به دارایی های ثبت شده در سامانه • ثبت و اعلام مشخصات رده سازمانی بهرهبردار دارایی بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده • ثبت و اعلام مکان استقرار دارایی بر […]