طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی/اورشات

اورشات Releaseable Overshot   یکـی از ابزارهایـی کـه در صنعـت حفـاری بـه جهـت مانده یابـی، احیـاء و سـرویس چاه هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، اورشــات می باشــد. عوامــل مختلــف حیــن عملیـات حفـاری، سـبب بریـده شـدن لوله کویل یـا باقـی مانـدن ابزارهای حفـاری در چـاه می شـوند، کـه بـه ایـن نـوع قطعـات مانـده گفتـه می شـود. از […]