طراحی، ساخت و تولید ابزار درون چاهی / موتور هد...

ویژگی ها: ابزاری مجتمع از چند مجموعه استاندارد: – اتصال مغزی – پین های برشی ایمنی – شیر یک طرفه دو مرحله ای کاربردها: فراهم سازی جریان سیال در مواقع [...]