سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور...

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور • کاربرد: سیستم – سنجش میزان دید و بررسی دید دو چشمی – اندازه‌گیری حدت (تیزبینی) بینایی • مزیت عمده این سیستم‌ها: – توانایی در [...]