کتاب سیستم های رادیومتری مایکروویوی “تحلیل و...

کتاب سیستم های رادیومتری مایکروویوی “تحلیل و طراحی” نیلز اسکو، دیوید لوین با ترجمه آقای دکتر سید عبدالرضا ترابی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور مرکز خدمات [...]

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور...

سیستم اپتیکی د‌ستگاه چارت پروژکتور • کاربرد: سیستم – سنجش میزان دید و بررسی دید دو چشمی – اندازه‌گیری حدت (تیزبینی) بینایی • مزیت عمده این سیستم‌ها: – توانایی در [...]