فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی این سازمان در قالب تدوین و ارائه دوره های تحصیلات تکمیلی، آموزش عالی، دوره های آزاد و تک پودمان های مهارتی، تخصصی ـ کاربردی در موضوعات مختلف فنی، مهندسی، علوم پایه، مدیریت و علوم انسانی می باشد. فعالیت های مزبور در دو سرفصل خدمات آموزشی و آموزش و توسعه منابع انسانی در […]