راهنمای انتخاب شعله‌بین (آشکارساز شعله)...

مقدمه صنایع مرتبط با تولید، نگهداری، حمل‌ونقل و استفاده گسترده مواد اشتعال‌پذیر (همانند صنعت نفت، گاز، برق) به‌شدت نیازمند سامانه‌های تشخیص شعله و مقابله سریع با خطرات ناشی از آن [...]

تولید دستگاه «آشکارساز شعله» برای کنترل احتراق...

عضو هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف:  تولید دستگاه «آشکارساز شعله» برای کنترل احتراق مهندس برزین در مصاحبه با خبرگزاری سینا پرس، درباره طراحی و تولید دستگاه «آشکارساز شعله» [...]