شرکت پایانه های نفتی ایران و سازمان جهاددانشگاهی ص...

بر اساس این قرارداد، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف در زمینه ی بومی سازی سیستم های الکترونیکی دستگاه فلوکامپیوتر سامانه های میترینگ با شرکت پایانه های نفتی ایران همکاری می کند. [...]