معاون آموزشی جهاد دانشگاهی:پتانسیل فعالیت های آموز...

دکتر سید سعید هاشمی در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مرکز آموزش مهارت های پیشرفته سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به اینکه برنامه ریزی در واحدهای جهاد دانشگاهی باید [...]