واحد توان (پاورپک) دستگاه لوله مغزی سیار

پاورپک یکی از اجزای اصلی دستگاه لوله مغزی سیار است که وظیفه تأمین نیروی هیدرولیکی مورد نیاز اجزاء مختلف این دستگاه را بر عهده دارد و قدرت مکانیکی آن توسط موتور دیزل تأمین می شود. این واحد شامل: موتور دیزل، مجموعه انتقال قدرت، پمپ های هیدرولیک، شیرآالت هیدرولیک و پنوماتیک، مخازن و پنلهای کنترل است. توان موتور […]

موتور هد

  ابزار مجتمع چندمجموعه استاندارد شامل: • اتصال مغزی • شیر یک طرفه دو مرحله ای • پین های برشی ایمنی   کاربردها: • جداسازی ابزارهای درون چاهی از لوله کویل در شرایط اضطراری • ایجاد سیستم ایمنی پیشگیرانه و ممانعت از جریان چاه به طرف بالا • فراهم سازی جریان سیال در مواقع انسداد […]