استقرار موفقیت‏ آمیز سامانه مبتنی بر فناوری ارتباط...

 توسط گروه پژوهشی فناوری اطلاعات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف انجام شد؛ استقرار موفقیت‏ آمیز سامانه مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی جهت اولویت‏ دهی عبور ۳۰ دستگاه اتوبوس شهری در تقاطع [...]